Vedtægter for Foreningen SkyDancer Adventures

 

§ 1 Navn, formål og hjemsted
Stk. 1.

Foreningens navn:                S/Y SkyDancer Adventures
Forenings adresse:               Til enhver tid værende formand for foreningen uanset dennes adresse
Foreningens formål:              Global Sail Expedition and Living

Foreningen har til formål at støtte SkyDancer og på frivillig og non-profit basis virke for at det som fritidsfartøj sejler mest muligt, til glæde for foreningens medlemmer. Foreningen hjælper samtidig med at vedligeholde og bevare SkyDancer, så båden altid er velegnet til langfart

§ 2 Medlemsforhold
Stk. 1. Som medlem kan alene optages enkeltpersoner.

Der er to typer medlemskab: A-medlemmer = parthavere af skibet.  B-medlemmer, der er medsejlende gæster, der støtter foreningen.
Kun medlemmer må sejle med SkyDancer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 3 Medlemsforhold: A-medlemmer
Stk. 1. A-medlemmer optages som medlem af foreningen ”SkyDancer Adventures” ved kvalificeret flertal (jf. § 8 Stk. 3) i medlemskredsen, og kan først optages, når et andet A-medlem udtræder.
På generalforsamlingen tages der beslutning om antallet af A-medlemmer i forhold til projektets aktiviteter og formålsparagraf. Det gældende A-medlemstal fremgår af (note [1]). A-medlemmer kan eje flere parter, hver part giver 1 stemmeret.

Stk. 2. Et nyt A-medlem skal ved indtrædelse i foreningen indbetale et indskud iht. (note [2A]) på foreningens konto (note [12]).

Stk. 3. Indskuddet (note [2A]) tilbagebetales ved udtrædelse af foreningen (dog maksimalt det indbetalte ved oprindelig tilmelding). Dog sker udbetalingen først efter at et nyt A-medlem har indbetalt indskud på foreningens konto (note [12]).

Stk. 4. Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen (jf. § 7 Stk. 8).
Udmeldelse kan først finde sted fra det tidspunkt, bestyrelsen har godkendt et nyt A-medlem.
Det udtrædende A-medlem er forpligtet til at betale kontingent indtil udmeldelsen har fundet sted.

Stk. 5. Hvis et A-medlem ønsker at melde sig ud af foreningen, har A-medlemmet selv ansvaret for at finde en ny medlemsaspirant.
Foreningen er dog altid forpligtet til at være aktiv og behjælpelig i denne proces.
Hvis medlemsaspiranten, foreslået af det udtrædende A-medlem, ikke kan godkendes af foreningen, er foreningen efterfølgende forpligtet til at finde et nyt A-medlem. Hvis foreningen efter 12 måneder, fra afslaget af medlemsaspiranten, ikke har fundet en afløser, kan det udtrædende A-medlem kræve båden sat til salg. Er båden ikke solgt indenfor 6 måneder, kan A-medlemmet forlange at båden øjeblikkeligt sættes på auktion og sælges til højestbydende.

Udtrædelse af foreningen sker efter nedenstående prioritet i det tilfælde, hvor foreningen har fundet det nye A-medlem:

  • Den hvis medlemsaspirant først er blevet afvist af foreningen.
  • Den som tidligst har meddelt bestyrelsen sit ønske om at udtræde af foreningen.(jf. § 3 Stk. 4)

Hvis to medlemsaspiranter behandles på samme møde, er det det medlem, der først satte sit medlemskab i udbud, der behandles først på mødet.
Samme procedure gælder ved medlemseksklusion, (jf. § 16 )

§ 4 Medlemsforhold: B-medlemmer
Stk. 1 Formålet med B-medlemskab er at have en kreds af personer, der er tilknyttet SkyDancer Adventures og har interesse i sejlads og vedligeholdelse af båden uden at være økonomisk forpligtet, udover et lille årligt kontingent (note [2B]). Der kan optages så mange B-medlemmer, som bestyrelsen finder hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen (jf. § 7 Stk. 8). Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Optagelse kan nægtes, hvis A- eller B-medlemmer har indsigelser imod ansøgeren. Indsigelsen afgøres herefter af bestyrelsen.
Ved ansøgning om medlemskab oplyses: navn, cpr.nr., adresse, tlf., e-mail samt kontakt person.

Stk. 3. Udmeldelse finder sted ved skriftligt henvendelse til foreningen (jf. § 7 Stk. 8).

Stk. 4. Et B-medlem på togt betaler sejldagsbetaling (note [3]) for opholdet ombord.
Hele beløbet (jf. § 4 Stk. 5) indbetales på en konto (note [13]).

Stk. 5. For at reservere en plads ombord skal halvdelen af sejldagsbetalingen (note [3]) for den pågældende periode indbetales på en konto (note [13]).
Sejldagsbetaling for hele perioden skal indbetales før påmønstring.
Ved længerevarende ophold ombord kan det aftales med bestyrelsen at det samlede sejldagsbetaling indbetales i flere rater, men indbetalingen skal altid ske forud.

Stk. 6. B-medlemmer har ret til at deltage på generalforsamlingen, har taleret, men har ikke stemmeret.

Stk. 7. Bestyrelsen kan på et vilkårligt tidspunkt ekskludere et B-medlem ved kvalificeret flertal (jf. §8 Stk. 3).

Stk. 8. Et B-medlem, som er ombord på båden, kan til enhver tid ekskluderes, hvis der er enstemmighed om dette blandt A-medlemmerne ombord. Den ekskluderede vil få tilbagebetalt resterende forudbetalt sejldagsbetaling, dog modregnes eventuel gæld til foreningen eller skibskassen.
Foreningen påtager sig ingen yderligere forpligtelser overfor den ekskluderede.

Stk. 9. Et B-medlem, ombord på båden, der selv vælger at afmønstre førend aftalt, kan ikke forvente at få tilbagebetalt resterende forudbetalt sejldagsbetaling.
Den enkelte sag vil blive vurderet af bestyrelsen, som vil træffe afgørelse om eventuel refundering af resterende forudbetalt sejldagsbetaling.
Der vil dog altid refunderes sejldagsbetaling i det omfang at der findes et erstatningsmedlem som kan overtage de økonomiske forpligtelser.
Eventuel gæld til foreningen eller skibskassen modregnes.
Foreningen påtager sig ingen yderligere forpligtelser overfor det afmønstrede B-medlem.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer + 2 suppleanter, som vælges for en 2-årig periode.

Stk. 2. Formanden (note [9]) tegner sammen med 5 bestyrelsesmedlemmer foreningen.
Formanden skal som minimum tilse at foreningens vedtægter overholdes, herunder at de forskrevne møder afholdes og indkaldes behørigt. Formanden skal tilse, at bestyrelsen arbejder fornuftigt og om fornødent indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Formanden skal tilse, at alle A-medlemmer er løbende informeret om bådens og foreningens tilstand, om fremtidige og nutidige planer for sejlads og drift.

Stk. 3. Kassereren (note [10]) skal tilse at foreningens regnskab føres behørigt. Indtægter og udgifter skal benytte en passende kontoplan, med det formål at give foreningens medlemmer et overblik over foreningens økonomi. Kassereren skal fremlægge det forløbne års regnskab på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen koordinerer sejladsønsker og sejladstid.

§ 6 Tegning og Hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden (note [9]) og to bestyrelsesmedlemmer. Ved låneoptagelser tegnes foreningen dog af formanden i fællesskab med 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser, udover den indskudte andel.

Stk. 2. Et medlem kan ikke stille nogen form for økonomisk sikkerhed i båden SkyDancer eller foreningens øvrige ejendom eller midler.

§ 7 Bestyrelsesmøder og Generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

Stk. 2. Ethvert A-medlem kan på et vilkårligt tidspunkt indkalde til bestyrelsesmøde.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med to ugers skriftlig varsel til de enkelte A-medlemmer. Dagsorden skal være offentliggjort førend mødet. Dog skal A-medlemmer på togt altid have mulighed for at forholde sig til dagsordenen inden mødet.

Stk. 4. Der afholdes årligt generalforsamling den anden weekend i november.

Generalforsamlingen er besluttende myndighed. Stemmeberettigede på generalforsamlinger er alene A-medlemmer. Hvert A-medlemskab har én stemme.

Stk. 5. Dagsordenen for bestyrelsesmøder og generalforsamling skal indeholde alle de forslag, der ønskes behandlet på mødet.
På generalforsamlingen skal punkter iht. (note [14]) være del af dagsordenen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af 9 A-medlemmer og afholdes efter samme fremgangsmåde som ordinær generalforsamling.

Stk. 7. På bestyrelsesmøder og generalforsamling kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. Skriftlig fuldmagt defineres som brev, fax og e-mail.

Stk. 8. Skriftlig henvendelse til foreningen kan ske via brev eller e-mail til formanden eller e-mail til hele bestyrelsen.

§ 8 Vedtægtsændringer og afstemningsregler
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter, salg af skibet SkyDancer og opløsning af foreningen kan kun ske ved 9/10 flertal blandt A-medlemmer.

Stk. 2. Til afstemning hvortil der kræves simpelt flertal, er dette lig mere end 50 % af alle A-medlemmernes stemmer.
Der er mulighed for at stemme ved skriftlig fuldmagt (§7 Stk. 7) forelagt bestyrelsen førend mødet.

Stk. 3. Til afstemning hvortil der kræves kvalificeret flertal, er dette lig 70 % eller mere af alle A-medlemmernes stemmer. Der er mulighed for at stemme ved skriftlig fuldmagt (§7 Stk. 7) forelagt bestyrelsen førend/på mødet.

§ 9 Kontingent og udgifter
Stk. 1. A-medlemmer indbetaler kontingent (note [4]) til Foreningen så længe medlemskab er aktivt. Kontingentet dækker omkostninger til bådens løbende vedligehold og forsikringer. Beløbet indbetales på foreningens konto (note [12]). Beløbet kan ændres ved simpelt flertal (jf. § 8 Stk. 2).

Stk. 2. A-medlemskab af foreningen giver ret til at både A-medlemmet, partner, børn og børnebørn kan sejle med på A-medlemmets årskontingent, men hvor partner, børn og børnebørn deltager på B-medlems vilkår (jf. § 9 Stk. 4).

Stk. 3. Undtaget er børn og børnebørn under 6 år, som sover hos forældre, de sejler gratis.

Stk. 4. Alle deltagere på togt, betaler udover kontingent og sejldagsbetaling, til skibets løbende udgifter, dette være sig bl.a. mad, diesel, havnepenge m.m. (note [15]). Disse omkostninger administreres af skibskasseren og deltagerne i fællesskab og varierer efter fælles ønsker og placering i verdenen og er derfor ikke fastsat på forhånd.

Stk. 5. Der skal altid være mindst et A-medlem ombord, når SkyDancer er på togt.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Stk. 6. Kontingent fra B-medlemmer går udelukkende til foreningen.

Stk. 7. Når SkyDancer er på togt vælges en skibskasserer til styring af økonomien ombord. Skibskassereren refererer til kassereren.

Stk. 8. Det er i overensstemmelse med de A-medlemmer, der på et givet tidspunkt er på togt, hvem der tages med ombord som B-medlemmer.

Stk. 9. Alle udgifter over et vist beløb (note [7]), skal vedtages af bestyrelsen med kvalificeret flertal. (jf. § 8 Stk. 3)

Stk. 10. Når SkyDancer er på togt, kan et A-medlem ikke indkøbe for mere end et vist beløb (note [8]) uden godkendelse fra resten af besætningens A-medlemmer.

§ 10 Vedligeholdelse, drift og ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen varetager den daglige drift. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen beretning, regnskab, budget, forslag til indkøb og vedligeholdelse.

Stk. 2. Ved togt er det den til enhver tid sejlende besætning der udfører løbende reparationer og vedligeholdelse, således at båden er i god og sikkerhedsmæssig stand.
Når SkyDancer er i Danske farvande, er det A-medlemmernes samlede ansvar at udføre dette arbejde, B-medlemmer kan ligeledes deltage i dette arbejde efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 3. Ved planlægning af et togt skal besætningens erfaringssammensætning nøje planlægges således at der altid er minimum 3 sejlkyndige ombord. Det er A-medlemmer på togt (jf. § 10 Stk. 4) der til enhver tid har ansvar for at dette er opfyldt.

Stk. 4. A-medlemmerne ombord på båden er eneansvarlig for sikkerheden ombord, herunder at nødvendigt/lovpligtigt sikkerhedsudstyr forefindes og fungerer, og at de nødvendige sikkerhedsruller/øvelser gennemføres. A-medlemmerne skal udpege en skibsfører, som i så fald er ansvarshavende for at ovennævnte forhold er i orden. En skibsfører skal være A-medlem, og skibet skal altid være bekendt med , hvem der er valgt som skibsfører. Dog kan bestyrelsen godkende et B-medlem som skibsfører, med den fornødne erfaring til at føre skibet sikkert.

Stk. 5. I situationer hvor omkostninger påføres andelsforeningen, ved at besætningen har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, har foreningen regres mod skadevolder(ne) og skibsfører, der i fællesskab hæfter solidarisk overfor foreningen.

Stk. 6. Al brug af foreningens dykkerudstyr og kompressor sker på brugerens eget ansvar, og foreningen garanterer ikke for dykkerudstyrets stand.

A-medlemmer og B-medlemmer der er brugere af foreningens dykkerudstyr og kompressor er forpligtet til at vedligeholde udstyret.

§ 11 Regnskab og formue
Stk. 1. Foreningens regnskabs- og kontingent år går fra 1/10 – 30/9. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor valgt blandt medlemmerne i bestyrelsen. Den af generalforsamlingen valgte revisor (note [11]) kan til enhver tid forlange indsyn/indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning.
Revisor har pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

§ 12 Ejerforhold
Stk. 1. SkyDancer ejes af 18 parthavere (note 1-2) = A-medlemmer, der i fællesskab driver skibet og Foreningen SkyDancer Adventures.

Foreningens regler er altid gældende for parthaverne / A-medlemmer, samt B-medlemmer.

Parthavernes indskud forrentes og afdrages ikke, men udbetales i forbindelse med udtrædelse af foreningen. Udbetalingen kan dog først ske når et nyt A-medlem er godkendt af bestyrelsen (jf. § 3 Stk. 1), og har indbetalt sit indskud på forenings konto (jf. § 3 Stk. 2). Eventuel gæld til foreningen modregnes ved tilbagebetaling af indskuddet.

Stk. 2. Intet A-medlem kan få udbetalt et højere indskud end det indbetalte ved tilmelding, omvendt kan en generel reduktion i bådens værdi medføre en lavere udbetaling end det indbetalte. Dette afgøres ved en uvildig vurdering af bådens værdi, foranlediget af bestyrelsen.

Stk. 3. A-medlemmets anpartsbevis er samtidig bekræftelse på at indskuddet er betalt.
Bortkommer et anpartsbevis, kan et nyt udstedes med samme løbenummer som det der
er bortkommet, hvorefter det bortkomne ikke længere er gyldigt.

§ 13 Forsikring
Stk. 1. Båden skal altid være ansvarsforsikret samt kaskoforsikret. Selvrisiko vurderes af bestyrelsen.

Stk. 2. Alle ombord på SkyDancer, skal som minimum være dækket af en gyldig sygdom/hjemrejse forsikring. Det er til enhver tid A-medlemmerne om bord eller skibsføreren (jf. § 10 Stk. 4) som har ansvaret for, at dette er opfyldt.

§ 14 Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling. Der skal være 9/10 majoritet i A-medlemmer for opløsningen. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 9/10 majoritet blandt de fremmødte A-medlemmer.

Stk. 2 Ved opløsning fordeles alle aktiver i foreningen ligeligt blandt alle A-medlemmer, dog udlignes eventuel gæld til foreningen for det enkelte A-medlem.

§ 15 Død
Stk. 1. Ved et A-medlems død, overdrages afdødes indskud efter gældende lovgivning.
Bestyrelsen kan først indfri afdødes tilgodehavende efter at der er fundet et nyt A-medlem.
Bestyrelsen har ansvaret for at finde et nyt A-medlem. En arving kan på intet tidspunkt kræve salg af foreningens båd SkyDancer.

§ 16 Eksklusion
Stk. 1. I tilfælde af eksklusion af et A-medlem skal hele bestyrelsen, undtagen det eksklusions debatterede medlem, stemme for, før en eksklusion kan finde sted – dette gælder også ved eksklusion pga. manglende kontingent betaling til foreningen gennem 3 måneder.

Stk. 2. Eksempler på mulige eksklusionsgrunde for A-medlemmer: manglende sejldagsbetaling, manglende kontingent betaling til foreningen gennem 3 måneder, manglende engagement og interesse for at være med til at drive foreningen, uacceptabel opførsel, overtrædelse af § 18 Stk. 2 eller lignende. Ved eksklusion fratrækkes eventuelle udestående indbetalinger til foreningen, ved indfrielse af A-medlemmets indskud. Udbetaling af indskud behandles efter § 15.

Stk. 3. Eksempler på mulige eksklusionsgrunde for B-medlemmer: manglende sejldagsbetaling, uacceptabel opførsel, samarbejdsproblemer, overtrædelse af § 18 Stk. 2 eller lignende.

§ 17 Voldgift
Stk. 1. Måtte der opstå uoverensstemmelser mellem A-medlemmer vedrørende forståelsen af vedtægterne eller driften af båden i øvrigt, skal en sådan tvist afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med voldgiftens regler ifølge dansk ret og domstol dvs.

Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten. Hver part udpeger en voldgiftsmand, der i fællesskab udpeger en opmand. Kan enighed herom ikke opnås, udpeges opmanden af Dansk Sejlunion.
Hver part deponerer et af retten fastsat beløb til dækning af voldgiftsretten omkostninger. Indbetales dette beløb ikke indenfor 14 dage, lægges modpartens standpunkt til grund for afgørelsen.

§ 18 Andet
Stk. 1. Note referencer i dette dokument henfører til dokumentet “Foreningen SkyDancer Adventures i tal”. Dokumentet ” Foreningen SkyDancer Adventures i tal” sammenholder de aktuelle kontingentsatser, øvrige takster og information. Beløbs størrelserne i dokumentet kan ændres i henhold til vedtægterne.

Stk. 2. DET ER FORBUDT AT MEDBRINGE / OPBEVARE NARKOTIKA OG SKYDEVÅBEN OMBORD PÅ BÅDEN. Våben er undtaget i de situationer hvor de personlige papirer er i orden, samt bestyrelsens tilladelse er indhentet. Overtrædelse medfører omgående eksklusion og hjemsendelse for egen regning.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem er på togt, afløses han af sin suppleant. Alle 6 personer er med til bestyrelsesmøder. Efter hver generalforsamling, uddeles der ansvarsområder.

 

 

Version: 6. maj 2011

 

Comments are closed.