A. Bådmøder og generalforsamling

Der afholdes mindst tre bådmøder om året, samt generalforsamling den anden weekend i november. Generalforsamling og bådmødet er besluttende myndighed. Kun A-medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlinger og bådmøder.

Hvert A- medlemskab har én stemme. Samme person kan have mere end et A- medlemskab.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen efter samme fremgangsmåde som ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen udsender dagsorden for generalforsamling, og denne skal være medlemmerne i hænde senest 10 dage før mødet. Dagsordenen skal indeholde alle de forslag, der ønskes behandlet på mødet.

På generalforsamlingen skal nedenstående punkter være en del af dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning for året
 3. Kassereren fremlægger regnskabet
 4. Vedtagelse af budget og vedligeholdelsesplan
 5. Valg af bestyrelse i henhold til lige og ulige år:

– Formand vælges i lige år
– Næstformand vælges i ulige år
– Kasserer vælges i ulige år
– Sejladskoordinator i ulige år
– Skibsansvarlig i lige år
– Socialforvalter i lige år

 1. Fastlæggelse af antal A medlemmer
 2. Fastlæggelse af kontingent

– A-medlemmer
– B-medlemmer

 1. Fastsættelse af fast beløb pr. medlem pr. dag på båden

– A-medlemmer

– B-medlemmer

 1. Valg af revisor

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

 

 


A. Bestyrelse

Til varetagelse af foreningens daglige drift vælges blandt foreningens A- medlemmer på den årlige generalforsamling en bestyrelse bestående af 6 medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Skibsansvarlig
 • Sejladskoordinator
 • Socialforvalter

Valg af bestyrelse foregår ved almindelig stemmeflerhed, således at på lige årstal vælges Formand, skibsansvarlig og socialforvalter og på ulige årstal vælges næstformand, kasserer og sejladskoordinator.

Udtræder et bestyrelsesmedlem, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling. Det er bestyrelsens pligt at tilse, at der til en generalforsamling findes kandidater til de poster, der det pågældende år er til valg.

 

Bestyrelsen — ved formanden — kan vælge at føre forhandlingsprotokol, hvori vigtige beslutninger og bevæggrunde fremgår. Denne protokol er tilgængelig for A-medlemmer.

Bestyrelsen skal udfylde 6 jobbeskrivelser, der skal tjene som en vejledning for de 6 bestyrelsesmedlemmer i at udføre deres hverv. Disse jobbeskrivelser skal tage udgangspunkt i følgende:

1. Formanden skal som minimum tilse at foreningens vedtægter overholdes, herunder at de forskrevne møder afholdes og indkaldes behørigt. Formanden skal tilse, at bestyrelsen arbejder fornuftigt og om fornødent indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Formanden skal tilse, at alle medlemmer er løbende informeret om  bådens og foreningens tilstand, om fremtidige og nutidige planer for sejlads og drift.

2. Kassereren skal tilse at foreningens regnskab føres behørigt. Indtægter og udgifter skal benytte en passende kontoplan, med det formål at give foreningens medlemmer et overblik over foreningens økonomi. Kassereren skal fremlægge det forløbne års regnskab på Generalforsamlingen, ligesom kassereren har pligt til at tilse, at der foreligger at budget for det kommende år til vedtagelse på generalforsamlingen.

3 . Sejladskoordinatoren skal føre skibets sejlplan. Sejladskoordinatoren skal tilse, at de gældende bookingregler og bemandingsforeskrifter overholdes. Sejladskoordinatoren sørger for udfærdigelsen af kontrakter. Sejladskoordinatoren er skibets kontaktperson på telefon/fax/e-­mail

4. Skibsansvarlig har pligt til at tilse at skibets løbende vedligehold bliver gennemført, herunder holde logbog over gennemførte og planlagte vedligeholdelsesopgaver, installation af nyanskaffelser mm. Skibsansvarlig skal tilse, at skibets manualsamling er ajourført og tilgængelig samt tilse, at besætningerne er fornødent bekendt med betjening og pleje af skibets udstyr. Skibsansvarlig kan uddele vedligeholdelsesopgaver til sejlende besætninger, når det findes nødvendigt.

5. Socialforvalteren har til opgave at vedligeholde foreningens sociale miljø og styrke drømmene om langfart over de store have. Dette kan eksempelvis ske ved at tilse, at der bliver afholdt fester, lysbilledfremvisning, søsætningsfest, hjemkomst- og afgangshøjtideligheder og lignende.

 

Comments are closed.